مجموعه : معرفی مناطق و سازمانها
بازدید : 3714

نام مدیر عامل: یدا... غلامپور

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف سازمان سازمان

شرح وظایف سازمان اتوبوسرانی بیرجند طبق ماده 7 اساسنامه به شرح ذیل است :
ماده 7 :
سازمان مکلف است کلیه اقداماتی راکه درجهت وظایف محوله واجرای هدفهای ماده یک اساسنامه (که درذیل به آن اشاره خواهدشد) ضروری ومناسب بداند پس ازبررسی وپیشنهادهیأت مدیره ودرمواردی که دراساسنامه پیش بینی نشده باتأیید شورای سازمان وطی مراحل پیش بینی شده انجام دهد
اهم وظایف واختیارات سازمان اتوبوسرانی عبارت است از:
الف : مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی ومینی بوسرانی درداخل شهروحومه ودرنظرگرفتن طول ومسیرخطوط برحسب نیازمندیهاوبازدهی کاروهمچنین تشخیص واعلام اولویتهای خطوط شبکه باتوجه به تمرکزجمعیت وتولید سفرمناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجوئی ، مدارس وغیره
ب : اداره وبهره برداری ونگهداری صحیح ازاتوبوسهاومینی بوسهاوخودروهای سازمان وسایرتأسیسات مربوطه ازقبیل تعمیرگاه ، توقفگاه ، ترمینال وغیره
ج : برنامه ریزی یکساله وپنجساله باتوجه به توسعه شهروافزایش جمعیت واحتیاجات مردم وانجام پیش بینی های لازم به منظورتأمین نیازمندیهای آتی شهرازلحاظ تعداداتوبوس ومینی بوس با استفاده ازکلیه امکانات.
د : تهیه وتوزیع وفروش بلیط وبا اجرای به کارگیری روشهای دقیق وکنترل شده.
ه : انجام کلیه امورمربوط به معاملات اعم ازتهیه لوازم وقطعات موردنیازوهمچنین فروش ضایعات وخدمات ونیزاستخدام افرادموردنیازبارعایت مقررات مالی واستخدامی وصرفه وصلاح سازمان ومفاداساسنامه .
و : هرگونه خریدیافروش اتوبوس وسایروسایل نقلیه سازمان وهمچنین خرید ویافروش کلی لوازم وقطعات یدکی اصلی اعم ازداخلی ویاخارج ازکشورمنوط به پیشنهادمستدل ومستندهیأت مدیره واظهارنظرصریح شورای سازمان وتأیید وتصویب وزارت کشورمی باشد .
ماده یک اساسنامه : به منظورحسن اداره اموراتوبوسرانی شهربیرجند و حومه ومراقبت وبهره برداری صحیح ازوسایل حمل ونقل (اتوبوسها ومینی بوسها وخودروها)وتوسعه وتکمیل تأسیسات مربوطه (ازقبیل تعمیرگاه ، توقفگاه وترمینالها وغیره ) وعنداللزوم افزایش تعدادوسایل حمل ونقل مسافربطوردسته جمعی ، به ترتیبی که ازهرحیث متناسب بااحتیاجات وتأمین نیازمندیهای عمومی شهروحومه درآینده باشدسازمانی به نام سازمان اتوبوسرانی شهربیرجند وحومه تشکیل می شود .

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : ---

تلفن شهرداری :05632553579  فکس : 05632553580

پست الکترونیک : shahrdarizohan@gmail.com

آدرس : خراسان جنوبی - شهر زهان-بلوار امام رضا(ع)- شهرداری زهان

بازدید امروز68
بازدید دیروز79
بازدید هفته403
بازدید ماه1694
کل بازدید94802